BIOPLAnet

Poziv za dostavu ponuda 1-ESF-2022
Poziv za dostavu ponuda 1-ESF-2022

Predmet (naziv nabave): NABAVA I PRILAGODBA KOMBI VOZILA ZA MOBILNI CENTAR

Evidencijski broj nabave: 1-ESF-22

Naziv i sjedište Naručitelja: Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Ilica 114, Zagreb

OIB: 08704750735

Internetska adresa: www.ipoi.hr

Adresa elektroničke pošte na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije: info@ipoi.hr

Odgovorna osoba: Zrinka Valetić, predsjednica udruge

Broj telefona: +385 91 506 1831

Naziv projekta: BIOPLAnet, UP.04.2.1.10.0146

Predmet nabave je nabava i prilagodba kombi vozila za mobilni centar.

Nabava je podijeljena u dvije grupe, dok su tehničke specifikacije prilozi ovom dokumentu.

Nabava je objavljena na stranici bioplanet.ipoi.hr, a dokumentacija je dostupna preko poveznice.

Ponuditelj može podnijeti svoju ponudu za jednu ili dvije grupe nabave.

Rok za dostavu ponuda: 19.04.2022. u 12:00 sati

Otvaranje ponuda nije javno.

Rok plaćanja: neposredno po isporuci i dostavljanju računa

Način plaćanja: transakcijski račun

Rok isporuke vozila utvrdit će se potpisivanjem ugovora.

Mjesto isporuke vozila je grad/sjedište Naručitelja.

Način dostave ponuda: elektroničkim putem, na e-mail info@ipoi.hr

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena: hrvatski jezik, latinično pismo.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti Ponuditelju putem e-mail adrese.

Scroll to Top