BIOPLAnet

Poziv za dostavu ponuda 3-ESF-2022
Poziv za dostavu ponuda 3-ESF-2022

Predmet (naziv nabave): NABAVA USLUGA ORGANIZIRANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA 

Evidencijski broj nabave: 3-ESF-22

Naziv i sjedište Naručitelja: Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija, Ilica 114, Zagreb

OIB: 08704750735

Internetska adresa: www.ipoi.hr

Adresa elektroničke pošte na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije: info@ipoi.hr

Odgovorna osoba: Zrinka Valetić, predsjednica udruge

Broj telefona: +385 91 506 1831

Naziv projekta: BIOPLAnet, UP.04.2.1.10.0146

Predmet nabave je nabava usluga turističkih agencija u sklopu projekta “BIOPLAnet”, određenih u Troškovniku

Procijenjena vrijednost: 387.179,22 kn (bez PDV-a), odnosno 483.974,02 kn (sa PDV-om)

Ponude se dostavljaju na pripremeljenom ponudbenom listu. 

Rok za dostavu ponuda: 10.05.2022. u 12:00 sati

Nabava je objavljena na stranici www.ipoi.hr i bioplanet.ipoi.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Rok plaćanja: u roku od 7 dana temeljem dostavljenih računa po izvršenim uslugama

Način plaćanja: transakcijski račun

Način dostave ponuda: elektroničkim putem, na e-mail info@ipoi.hr

Jezik na kojem ponuda mora biti pripremljena i dostavljena: hrvatski jezik, latinično pismo.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti Ponuditelju putem e-mail adrese.

Poziv
Prilog 1 - Ponudbeni list
Prilog 2 - Tehničke specifikacije
Prilog 3 - Troskovnik
Prilog 4 - Izjava
Scroll to Top