BIOPLAnet

Projekt
SAŽETAK PROJEKT

NAŠ GLAVNI CILJ JE UNAPRIJEDITI

Iako su znanost i tehnologija temelj napretka suvremenog društva, slabljenje interesa za znanost kod djece i mladih prisutno je na nacionalnoj, ali i EU razini. Gledajući rezultate OECD istraživanja PISA iz 2018., kod hrvatskih srednjoškolaca vidljivo je slabljenje interesa za upis na studije iz STEM područja, nedovoljna raširenost znanstvenog načina mišljenja te ispodprosječni rezultati u području matematičke i prirodoslovne pismenosti.

Na EU i nacionalnoj razini donose se strateški dokumenti kako bi se pristup prema znanosti promijenio u javnosti, upravo njenom popularizacijom među svim skupinama društva. Strategija „Europa 2020 navodi kao jedan od prioriteta pametan rast razvijanjem gospodarstva koje je temeljeno na znanju i inovacijama. OPULJ 2014. -2020. naglašava važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Na nac. razini, akcijski plan „Znanost i društvo (2012.) navodi znanst. i tehnološka znanja koja bi trebala obuhvaćati osnovna znanja i vještine građana. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) navodi da RH prepoznaje upravo obrazovanje i znanost kao prioritete koji mogu donijeti društvenu stabilnost i ekonomski napredak, ponajprije zato što je suočena s dinamičnim promjenama u društvu te izazovima primjene novih tehnologija i zaštite okoliša, a koje se mogu uspješno rješavati uz pomoć znanosti. Stoga je potrebno ulagati u obrazovanje svih dobnih skupina, počevši od dječje dobi, odnosno, usmjeriti se na cjeloživotno učenje. Kako bi država djelotvorno funkcionirala, ističe se ispreplitanje cjeloživotnog učenja, znanosti i inovacija koji zajedno čine "trokut znanja". Strategija (2014.) ističe STEM vještine za koje se u budućnosti očekuje sve veća potreba, odnosno vještine iz područja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike, a upravo su ovo područja za koje interes sve više slabi. Također, rad na kurikularnoj reformi doprinijet će jačanju primjene znanstvenih metoda te zaključivanju na temelju znanstvenih činjenica.

Kako bi se populariziralo STEM područje u navedenom veliku ulogu mogu imati OCD-i koji djeluju ili imaju želju razvijati se u ovim područjima, između ostalog i iz razloga jer pružaju javnosti drugačije pristupe STEM području od obrazovnog sustava, a što također prepoznaje OPULJP 2014. - 2020. Kako bi OCD mogle jačati svoje kapacitete za popularizaciju STEM-a, potrebna je njihova međusobna suradnja, ali i suradnja s (visoko)obrazovnim i drugim institucijama, kako bi se utjecalo na kvalitetu i znanstvenu utemeljenost sadržaja koji pružaju. Upravo značaj i jačanje kapaciteta OCD-ova prepoznaje se u Nacrtu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2020.-2026.

Cilj ovog projekta jest unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva i njihovu suradnju na nacionalnoj razini u svrhu provedbe inovativnih programa u području popularizacije STEM područja. Ciljna skupina projekta su 5 OCD-a koje će unapređivati svoje kapacitete, odnosno 18 zaposlenika i članova OCD-a koji će znanje i iskustvo prenositi 20 volontera, dok su krajnji korisnici: djeca i mladi (min. 60, kroz aktivno sudjelovanje u radionicama) i opća populacija dijem RH (min. 10.000 osoba, kroz sudjelovanje na javnim događanjima i dobivanje informacija o projektu).

Unapređenje kapaciteta OCD-a i provedba aktivnosti odnosit će se na sva četiri STEM područja, s naglaskom na približavanje STEM područja djeci, mladima i općoj populaciji kao alata za kreiranje inovacija i doprinos zaštiti okoliša. U tu svrhu, kreirat će se stalni postavi različitih uređaja za istiskivanje, mljevenje plastike te oblikovanje uporabnih predmeta od plastike koji će ujedno i služiti u provedbi višednevnih radionica djeci i mladima te kao mobilni uređaji u provedbi 50 jednodnevnih događanja diljem RH, ali i promociji STEM područja na nacionalnoj razini.

Kako se ovaj projekt, osim STEM područjem bavi i doprinosom zaštiti okoliša, napominjemo da je isto prepoznato i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.), odnosno da obrazovanje i znanost mogu doprinijeti poboljšanju zaštite okoliša. Jednako tako, projekt doprinosi ciljevima Europskog zelenog plana.

Stoga, ovim projektom usmjeravamo se upravo na sve spomenuto iz više nac. i EU strateških dokumenata: a) obrazovanje – provedba interaktivnih radionica i praktičnog rada uključivanjem svih područja STEM-a; b) cjeloživotno učenje – radionice i praktični rad namijenjeni su članovima OCD-a u svrhu njihovog jačanja, ali i djeci, mladima i općoj populaciji kako bi unaprijedili svoje znanje o STEM području; c) znanost – primjena znanstvenih metoda i popularizacija STEM-a putem aktivnosti; d) primjena suvremenih tehnologija – u svrhu upoznavanja sa STEM-om i primjenom uređaja za izradu uporabnih predmeta; e) zaštita okoliša – tema koja se provlači kroz sve aktivnosti projekta i obuhvaća angažman sudionika u prikupljanju plastike te f) inovacije – poticanje sudionika na kreativno izražavanje prilikom dizajniranja i kreiranja uporabnih predmeta.

Održivost projekta, nakon završetka njegovog financiranja, nastojat će se ostvariti na nekoliko razina:

A. Institucionalna Stečeno znanje i iskustvo rada sa suvremenom tehnologijom, kao i iskustvo provedbe radionica u svrhu popularizacije STEM-a sve organizacije civilnog društva koje su sudjelovale u projektu nastavit će koristiti u svrhu provedbe besplatnih radionica u prostorima u kojima djeluju u svojim lokalnim zajednicama, uz pomoć setova uređaja koji će se tijekom provedbe projekta kupiti i ostat će na korištenje svakoj od organizacija. OCD-i će imati zadatak uređaje predstaviti i omogućiti njihovo korištenje učenicima osnovnih i srednjih škola koje djeluju u njihovim lokalnim zajednicama. Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija će nastaviti s unapređenjem radionica te poticati daljnju suradnju svih partnera ovog projekta, a promociju projekta će ostvarivati posudbom mobilnih setova uređaja školama diljem RH. Izrađeni predmeti tijekom radionica, kao i video uradak s kampa služit će promociji projekta i demonstracijama svake od OCD na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini. Nakon završetka projekta, planirano je ostvariti suradnju s još min. 5 OCD-a i 5 lokalnih zajednica na području RH.

B. Financijska Kako bi nastavili provoditi besplatne radionice, OCD-ima će ostati u vlasništvu uređaji kupljeni u ovom projektu. OCD-i će preuzeti obvezu prikupljanja plastike te poticanja svojih članova, škola i lokalnih zajednica na isto. Potrošni materijal za radionice nastojat osigurati svaka OCD vlastitim sredstvima te prijavljivanjem na manje natječaje/donacije/sponzorstva lokalnim vlastima. IPOI će preuzeti obvezu posudbe mobilnog seta uređaja za mljevenje i istiskivanje plastike zainteresiranim lokalnim zajednicama i školama diljem RH, kao i održavanja edukacije korištenja uređaja. Za dostavu će služiti kombi vozilo, čije će održavanje i registraciju financirati IPOI iz vlastitih sredstava, dok će se troškovi goriva pokrivati, sukladno mogućnostima, iz više izvora: sredstava lokalnih zajednica kojima će se mobilni uređaj dati na posudbu, sredstava donatora/budućih odobrenih natječaja te vlastitih sredstava udruge.

C. Na razini javnih politika Kako bi se nastojalo utjecati na kreiranje budućih javnih politika na nacionalnoj razini, kreatorima javnih politika će se: a. dostaviti rezultati ovog projekta te preporuke do kojih je konzorcij projekta došao tijekom provedbe; b. iskazati interes za sudjelovanje u nacionalnim radnim skupinama; c. rezultati ovog projekta diseminirat će se i na EU razini sudjelovanjem na inozemnim sajmovima i konferencijama; d. rezultati i iskustva prenijet će se i na međunarodnom nivou.

D. Okolišna Radionice koje će OCD-i provoditi nakon završetka financiranja ovog projekta bit će, kao i tijekom projekta, usmjerene na informiranje sudionika o brizi o okolišu te poticanje na prikupljanje plastike koja će se koristiti tijekom radionica za izradu uporabnih predmeta (pokazivanje primjerom). Na ovaj način, želi se dugoročno utjecati na više komponenti održivog razvoja: okolišnu, društvenu i ekonomsku.

ODRŽiVOST PROJEKTA

ODRŽIVOST NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA

  • Institucionalna održivost
  • Financijska održivost
  • Javne politike
  • Okolišna održivost
PARTNERI PROJEKTA

TKO SMO MI?

Carpediem
Carpe Diem

Udruga Carpe Diem osnovana  je sa ciljem unapređivanja kvalitete života, te poticanja i razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.

otok
Otok

Udruga OTOK, udruga je za promicanje kreativnog i zdravog života, udruga građana i građanki različitih profesija koji koristeći različita znanja i vještina na kreativan način doprinose i razvijaju inicijative za povećanje kvalitete života na otoku Prviću u skladu s prirodom i načelima održivog razvoja.

Uksr
UKSR

Udruga za Kreativni Socijalni Rad (UKSR) – udruga pruža stručnu pomoć kao i podršku korisnicima koji se nalaze u potrebi, razvojem suradnje i partnerstva s ostalim dionicima u društvu.

tmnt
TMNT

Tehnički muzej Nikola Tesla - muzej je osmišjen kao spoj znanstvenoga centra i klasičnoga kompleksnog muzeja tehnike. Muzej pored osnovnog sadržaja klasičnoga muzeja s postavima izvornih izložaka iz područja tehnike i tehnologije, djeluje kao edukacijski centar na podučavanju boljeg razumijevanja prirodnih znanosti i tehnike.

uzaf
Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - fakultet je na kojem sustav fleksibilnog i mobilnog studiranja omogućuje postizanje najšireg spektra vještina u okvirima arhitektonskog obrazovanja, sinteze edukativnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, kako za studente, tako i za nastavno osoblje.

Fablab_
FabLab

FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije - udruga je s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju mladih i promjeni načina razmišljanja o poduzetništvu za društvenu i ekonomsku korist te uključivanje lokalnih zajednica u provedbi aktivnosti iz tog područja.

ipoi
Institut POI

Institut poduzetničkog obrazovanja i inovacija (Institut POI) nositelj je projekta. Udruga je osnovana 2019. godine s idejom razvoja poduzetničkih vještina mladih društvenih inovatora u otvorenom i digitalnom svijetu.

ELEMENTI PROJEKTA

OD MOBILNOG CENTRA DO TRAJNIH POSTAVA

Pogledaj video (uskoro)

U sklopu projekta BIOPLAnet predviđen je veći broj aktivnosti poput jednodnevnih ili višednevnih radionica u osnovnim i srednjim školama diljem Republike Hrvatske, no i posjeti nacionalnim i međunarodnim sajmovima kako bi podržali uloženi trud kolega koji djeluju u sličnim sferama interesa te sticali dodatna iskustva u prezentiranju i održavanju takvih događanja i provociranju novih ideja skrivenih u nama.

Projektom je predviđeno sljedeće:

  • Provedba većeg broja seminara odnosno edukacija u popularizaciji STEM-a što vodi ka jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u tom području

  • Interni sastanci oko provedbe prezentacije postava uređaja u prostorima partnera ili u dogovoru s njima, odgovarajućim lokacijama te sukladno tome, postavljanje interaktivnih setova uz održavanje prezentacije

  • Provedba višednevnih radionica i višednevnog kampa kod jednog od partnerske organizacije

  • Provedba jednodnevnih događanja u svrhu provedbe inovativnih programa u području popularizacije STEM-a

Sve od navedenoga popraćeno je vizualnom eksponiranošću. Putem mrežnih stranica javnost je upućena u pojedine faze projekta kako najavama za buduća događanja tako i sažetim opisima provedenoga.

Training-Capacity-Building-Overview-Solutions-FoE-Slider-475x330px-4
Element 1
JAČANJE
KAPACITETA
117224737_2699265366988494_3680669486677904490_n
Element 2
TRAJNI
POSTAVI
50330415797_33dee3a47c_o2
Element 3
VIŠEDNEVNE
RADIONICE
image-3
Element 4
JEDNODNEVNA
DOGAĐANJA
Scroll to Top